پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
162 کیلوبایت
۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : ۹۵ صفحه

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع تشبیه در شرف نامه ی نظامی گنجوی شاعر قرن ششم صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می باشدو با استناد به منابعی که اختصاص به زندگی و سبک شاعر داشته با رویکردی به تشبیهات موجود در شرف نامه نظامی مورد بررسی قرار گرفته است و با طبقه بندی اطلاعات موجود توانسته جهان بینی و نگرش شاعر را مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها حاکی از آنست که نظامی در میان صور خیال به تشبیه توجه خاصی داشته زیرا تشبیه مایه ی اصلی صور خیال است که هدف وی توصیف دقیق از مناظر و اشخاص بوده است. بنابراینمی توان او را شاعری آرمان گرا دانست که توانسته نقاشی ها وتصویر های بدیع و به یاد ماندنی را درشعربرای نسل بعد از خود به یادگار بگذارد.بیان و شیوه های بیانی در آثار بزمی او چنان شیوایی وگیرایی دارد که-خواننده راشگفت زده می نمایدو او را با دنیای ناشناخته تصویرهای ذهنی شاعر آشنا می کند. و بر این اساس او را به شاعری حسی و برونگرا تبدیل کرده است.از ویژگی های شعر نظامی می توان به خلاقیت در شعر ، تنوع ، ایجاز ، عدم تکرارو اشاره کرد.
واژه هایی کلیدی: شرفنامه، نظامی، تشبیه و تصویر سازی

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه..۲
اهداف تحقیق.۴
پیشینه ی تحقیق.۵
روش تحقیق۶
فصل اول:معرفی نظامی و جایگاه آثار او
۱-۱زندگی نظامی .۸
۱-۲ سبک نظامی (ارانی )۱۰
۱-۳ آثار نظامی.۱۱
۱-۴ درباره ی شرف نامه.۱۴
فصل دوم:اهمیت علم بیان و روش تحقیق
۲-۱ بیان۱۹
۲-۱-۱ تعریف بیان. ۱۹
۲-۱-۲ روش های بیانی و ارتباط آنها با یکدیگر..۱۹
۲-۲ تشبیه۲۱
۲-۲-۱ تعریف تشبیه.۲۱
۲-۲-۲ ارکان تشبیه۲۱
۲-۲-۳ اهداف تشبیه.۲۲
فصل سوم: بررسی انواع تشبیه در اشعار نظامی
۳-۱ اهمیت تشبیه در آثار نظامی۲۵
۳-۲ انواع تشبیه..۲۶
۳-۲-۱ تشبیه مرسل و موکد ۲۶
۳-۲-۲ تشبیه مجمل و مفصل.۳۰
۳-۲-۳ تشبیه بلیغ ..۳۴
۳-۲-۳ انواع وجه شبه۳۷
۳-۲-۳-۱ وجه شبه مفرد .۳۸
۳-۲-۳-۲ وجه شبه متعدد ..۴۰
۳-۲-۳-۳ وجه شبه مرکب ..۴۱
۳-۲-۴ تشبیه تحقیقی و تخییلی ..۴۳
۳-۲-۵ وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام ..۴۷
۳-۲-۶ تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه به .۴۸
۳-۲-۷-۱ حسی بودن طرفین تشبیه ..۴۸
۳-۲-۷-۲ مشبه عقلی و مشبه به حسی .۵۱
۳-۲-۷-۳ مشبه حسی و مشبه به عقلی ۵۲
۳-۲-۷-۴ طرفین تشبیه عقلی ..۵۴
۳-۲-۸ تشبیه خیالی و وهمی ۵۵
۳-۲-۹ تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن طرفین ۵۸
۳-۲-۹-۱ مفرد بودن طرفین تشبیه ۵۸
۳-۲-۹-۲ طرفین تشبیه مرکب (تشبیه مرکب ) ..۶۴
۳-۲-۹-۳ مشبه مفرد و مشبه به مرکب ..۶۶
۳-۲-۹-۴ مشبه مرکب و مشبه به مفرد ۶۷
۳-۲-۱۰ تشبیه به اعتبار تعدد طرفین ۶۹
۳-۲-۱۰-۱ تشبیه ملفوف .۶۹
۳-۲-۱۰-۲ تشبیه مفروق .۷۰
۳-۲-۱۰-۳ تشبیه جمع .۷۲
۳-۲-۱۰-۴ تشبیه تلمیحی .۷۴
۳-۲-۱۰-۵ تشبیه تفضیل..۷۵
۳-۳ نو کردن تشبیه.۷۶
۳-۴ زاویه ی تشبیه.۷۶
۳-۵ جدول بسامد و درصد انواع تشبیهات در شرف نامه نظامی..۷۸
فصل چهارم:نتیجه گیری
۴-۱نتیجه گیری..۸۰
فهرست منابع..۸۳
abstract..85

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#