پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
1 مگابایت
۹,۰۰۰ تومان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۳۹ صفحه

چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه ن
الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن س
ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ع
ج- سئوالات اصلی ع
د- اهداف ف
هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ف
مفاهیم و کلیات
مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر ۳
گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ۳
گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها ۵
گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر ۸
مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ۹
گفتار اول – حقوق مدنی ۱۲
گفتار دوم – حقوق تجارت ۱۳
گفتارسوم – فقه ۱۴
بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه ۱۴
الف – مفهوم ظاهر ۱۴
ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ۱۶
۱-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون ۱۶
۲- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ۱۶
بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه ۱۷
الف- نص و ظاهر ۱۷
ب – اصل و ظاهر ۱۸
بند سوم – اقسام ظهور ۱۹
الف – ظهور الفاظ ۱۹
ب – ظهور و اعمال ۲۰
ج – اصاله الظهور ۲۱
د – حجت ظواهر ۲۳
ه – نتیجه ۲۴
مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ۲۷
گفتار اول – حقوق فرانسه ۲۷
گفتار دوم – حقوق رم ۲۷
مبحث چهارم – مبنای نظریه ظاهر ۲۹
گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ۲۹
گفتار دوم – مبنای حقوقی ۳۲
بند اول – قانون ۳۲
بند دوم – مسئولیت مدنی ۳۴
الف- نظریه تقصیر ۳۴
ب- نظریه خطر اجتماعی ۳۵
ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر ۳۷
د- شبه عقد ۳۸
ه- حسن نیت ۴۰
مبحث پنجم– ارکان نظریه ۴۲
گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) ۴۲
گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ۴۳
گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد ۴۳
فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران
مبحث اول – مالکیت ظاهری ۵۰
گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری ۵۰
گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری ۵۲
بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ۵۲
بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ۵۳
گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ۵۴
بند اول – رکن ظاهری ۵۴
الف – وضع مالک واقعی ۵۴
ب – وضع مالک ظاهری ۵۵
بند دوم : رکن روانی ۵۶
الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) ۵۶
ب – حسن نیت ثالث ۵۸
گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری ۵۹
بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ۵۹
بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ۶۰
بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی ۶۱
الف – مالک ظاهری با حسن نیت ۶۱
۱- رد ثمن ۶۱
۲- ضمان عین ۶۲
۳- ضمان منافع ۶۲
۴- مطالبه هزینههای اداره ۶۲
ب – مالک ظاهری با سوء نیت ۶۲
۱- رد ارزش واقعی مال ۶۲
۲- ضمان تلف مال ۶۳
۳- ضمان منافع ۶۳
گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران ۶۴
بند اول – راهن ظاهری ۶۴
بند دوم – طلبکار ظاهری ۶۵
بند سوم – وراث ظاهری ۶۷
بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) ۷۰
مبحث دوم – وکالت ظاهری ۷۱
گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ۷۲
بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ۷۲
گفتار دوم – شرایط تحقق ۷۴
بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت ۷۴
الف – فقدان اختیار ۷۴
ب – تجاوز از حدود اختیار ۷۵
۱- شخص ثالث (متضرر از ظاهر) ۷۶
۲- موکل ظاهری ۷۷
۳- وکیل ظاهری ۷۸
بند دوم – رکن روانی ۷۹
الف – اعتقاد مشروع ۷۹
ب- حسن نیت ۸۰
گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ۸۱
بند اول- وکالت ظاهری در فقه ۸۱
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران ۸۳
الف – ماده ۶۸۰ قانون مدنی ۸۴
ب – مقایسه ماده ۶۸۰ با وکالت ظاهری ۸۷
ج – تجاوز از حدود اختیارات ۸۷
د – رعایت مصلحت موکل ۹۱
ه – فوت و جنون ۹۲
مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ۹۵
گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه ۹۶
گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران ۹۸
مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ۱۰۲
مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) ۱۰۴
فصل سوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت
مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ۱۱۳
گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر ۱۲۰
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ۱۲۳
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ۱۲۶
گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ۱۲۶
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ۱۲۶
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ۱۲۸
الف – ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه) ۱۲۸
ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی ۱۳۱
۱- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ۱۳۱
۲- ایراد جعل در امضای برات ۱۳۴
۳- ایراد سازشی بودن برات ۱۳۵
۴- ایراد اشتباه در برات ۱۳۷
ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری ۱۳۷
۱- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات ۱۳۸
۲- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده ۱۳۸
گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ۱۳۹
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ۱۳۹
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات ۱۴۰
گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری ۱۴۲
بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان ۱۴۲
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری ۱۴۴
گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری ۱۴۹
گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر ۱۵۴
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها۱۵۴
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها۱۵۶
گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری۱۵۹
گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر ۱۶۵
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری ۱۶۵
بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری۱۶۷
گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ۱۷۱
گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie de l apparence 174
مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شرکتهای تجاری ۱۸۱
گفتار اول – موضوع شرکت ۱۸۲
گفتار دوم – اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری ایران ۱۸۳
بند اول – شرکت تضامنی ۱۸۳
بند دوم – شرکت با مسئولیت محدود ۱۸۷
۱- تحدید اختیارات هیئت مدیره ۱۸۷
۲- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره ۱۸۹
گفتار سوم – شرکت سهامی ۱۹۲
گفتارچهارم – شرکت عملی ۱۹۵
گفتار پنجم – شرکت‌های زنجیره‌ای ۱۹۷
نتیجه‌گیری ۲۰۰
پیشنهادات ۲۰۵
فهرست منابع ۲۰۸

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#