پایان نامه بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
830 کیلوبایت
۸,۰۰۰ تومان

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۶۶ صفحه

چکیده
سنگ فیروزه از مشهورترین سوغات شهرستان نیشابور به شمار می آید که شهرت جهانی دارد و از این رواولین ارتباط مشتری با کالاهای غیر نفتی از طریق بسته بندی است و این در حالی که بسته بندی مناسبی برای صادرات این کالا در نظر گرفته نمی شود و این امر موجب شده که شهرت جهانی فیروزه نیشابور دربازارهای جهانی کاهش یابد. باید با جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به جای کالاهای ایرانی دربازار جهانی از حیثیت و آبروی
بخش تولید داخلی کشوردر بازار جهانی حمایت ‌کنیم. چنانچه قواعد صادرات را رعایت کنیم و بر پایه برنامه در این مسیر گام ‌برداریم، می‌توانیم به آینده صادرات کالاهای غیرنفتی امیدوار باشیم. تمرکز بر روی صادرات کالاهای غیر نفتی، می‌تواند دراین منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال، ثمرات بی‌شماری برای اقتصاد کشور داشته باشد زیرا با توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت‌های صنعتی این استان می‌توانیم تا حدودی زیادی تاثیر گذار باشیم.
اهداف پژوهش:
ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی.
کمک به حفظ صنایع دستی و اثار ملی.
بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی.
اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی.
جلب مشتری برای خرید صنایع دستی.
ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها.
نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات طرح
۱-کلیات طرح ۳
۱-۱ تاریخچه.. ۴
۲-۱بیان مسئله ۵
۱-۲-۱ فیروزه چیست؟ ۵
۲-۲-۱ آب و هوای منطقه.. ۶
۳-۲-۱ وضعیت اجتماعی ۷
۴-۲-۱ اسناد تاریخی. ۷
۵-۲-۱دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر.. ۸
۳-۱ تعریف مشکل.. ۹
۴-۱ اهمیت مسئله ۱۰
۱-۴-۱ دلیل انتخاب موضوع.. ۱۱
۲-۴-۱نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور.. ۱۱
۳-۴-۱ نقش بسته بندی در جامعه ۱۲
۴-۴-۱ نقش بسته بندی در صادرات.. ۱۲
۱-۴-۴-۱ بسته بندی نا مطلوب آفت اعتبار کالای ایرانی در بازار جهانی.. ۱۲
۲-۴-۴-۱ بایدها و نباید ها در بسته بندی صادراتی.. ۱۳
۳-۴-۴-۱ ویژگیهایی که در یک بسته بندی صادراتی باید رعایت شود ۱۳
۴-۴-۴-۱ وفاداری مشتریان به نام تجاری محصول ۱۴
۵-۴-۴-۱ نقش بسته بندی در محیط. ۱۵
۱-۵-۴-۴-۱ حفظ و نگهداری کالا. ۱۵
۲-۵-۴-۴-۱ جذابیت و زیبایی.. ۱۵
۳-۵-۴-۴-۱ جلب توجه مشتری.. ۱۵
۴-۵-۴-۴-۱ ایجاد علاقه ۱۵
۵-۵-۴-۴-۱ ایجاد تمایل به خرید ۱۵
۶-۵-۴-۴-۱ تحقق عمل خرید.. ۱۶
۷-۵-۴-۴-۱ ارضای خواسته مشتری ۱۶
۶-۴-۴-۱ عناصر اصلی در بسته بندی. ۱۶
۷-۴-۴-۱ معادن فیروزه دنیا. ۱۶
۱-۷-۴-۴-۱ ایران. ۱۶
۲-۷-۴-۴-۱ امریکا . ۱۹
۳-۷-۴-۴-۱ افغانستان . ۲۰
فصل دوم: گردآوری اطلاعات
۲-گردآوری اطلاعات. ۲۱
۱-۲ شناسایی سنگ فیروزه.. ۲۲
۲-۲ دسته بندی فیروزه از نظر سنگ ۲۲
۳-۲ تقسیم بندی فیروزه نیشابور ۲۳
۱-۳-۲ انواع فیروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره.. ۲۳
۲-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ طرح و شکل ظاهری ۲۳
۱-۲-۳-۲ عجمی.. ۲۴
۲-۲-۳-۲ شجری.. ۲۴
۳-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ.. ۲۴
۴-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فیروزه.. ۲۶
۱-۴-۳-۲ عجمی. ۲۷
۲-۴-۳-۲ چغاله ۲۷
۳-۴-۳-۲ سنگ رگه دار.. ۲۸
۴-۴-۳-۲ توفال ۲۸
۵-۴-۳-۲ شکوفه و خزامه.. ۲۹
۵-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن. ۲۹
۴-۲ اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس از قیمت گذاری.. ۳۱
۱-۴-۲ عجمی ۳۱
۲-۴-۲ عجمی نیم رنگ ۳۱
۳-۴-۲ عربی.. ۳۲
۴-۴-۲ توفال. ۳۲
۵-۴-۲ توفال نیم رنگ. ۳۲
۶-۴-۲ توفال سفید.. ۳۳
۷-۴-۲ چغاله.. ۳۲
۸-۴-۲ شجری.. ۳۳
۹-۴-۲ شکوفه.. ۳۳
۱۰-۴-۲ چال یا نرم ۳۳
۱۱-۴-۲ درشت ۳۳
۵-۲ مشخصاتی که فیروزه را بر این اساس قیمت گذاری می کنند.. ۳۴
۶-۲ انواع فیروزه. ۳۴
۱-۶-۲ مشرقی. ۳۴
۲-۶-۲ مغربی ۳۴
۷-۲ خصوصیات فیروزه.. . ۳۵
۱-۷-۲ ترکیب شیمیایی.. ۳۵
۲-۷-۲ رنگ ۳۵
۳-۷-۲ سختی ۳۵
۴-۷-۲ ضریب شکست ۳۵
۵-۷-۲ سیستم تبلور.. ۳۶
۸-۲ صنایع مرتبط با فیروزه.. ۳۵
۱-۸-۲ صنایع دستی فلزی ۳۵
۲-۸-۲ صنایع دستی سنگی ۳۶
۹-۲ خطرات تهدید کننده فیروزه ۳۶
۱۰-۲ محصولاتی که فیروزه در آن کار می شود. ۳۶
۱۱-۲ موادی که باعث تغییر رنگ فیروزه می شود. ۳۷
۱۲-۲ تاثیرات و فواید فیروزه روی بدن انسان. ۳۷
۱۳-۲ تقسیم بندی فیروزه در هنگام تراش. ۳۸
۱۴-۲ اشکال فیروزه تراشیده. ۳۹
۱-۱۴-۲ تراش سنتی ۳۹
۲-۱۴-۲ تراش جدید.. ۳۹
۱۵-۲ انواع ومشخصات فیروزه تراشیده. ۴۰
۱-۱۵-۲ عجمی ۴۰
۲-۱۵-۲ شجری ۴۰
۱۶-۲ قیمت گذاری فیروزه تراشیده.. ۴۱
۱-۱۶-۲ عال عجمی ۴۱
۲-۱۶-۲ عجمی درجه مرغوب.. ۴۱
۳-۱۶-۲ عال عربی.. .. ۴۱
۴-۱۶-۲ عربی درجه مرغوب ۴۱
۵-۱۶-۲ شجری تراشیده.. ۴۱
۱۷-۲ انواع دستگاه فیروزه تراشی ۴۱
۱۸-۲ عملیاتی که هنگام فیروزه تراشی انجام می شود.. ۴۲
۱-۱۸-۲ باب حبه ۴۲
۲-۱۸-۲ چفت. ۴۲
۳-۱۸-۲ اجنه ۴۲
۴-۱۸-۲ حبه کردن ۴۲
۵-۱۸-۲ خم تراش. ۴۳
۶-۱۸-۲ سر چوب کردن. ۴۳
۷-۱۸-۱-۲ کندل.. ۴۳
۸-۱۸-۲ لوخ ۴۳
۹-۱۸-۲ لار. ۴۳
۱۰-۱۸-۲ کشکول ۴۴
۱۹-۲ افرادی که در قیمت گذاری فیروزه نقش دارند.۴۴٫
۲۰-۲ ابزارآلاتی که در هنگام استخراج فیروزه به کار می روند. ۴۴
۲۱-۲ استخراج فیروزه به روش قدیمی و کنونی.. ۴۶
۲۲-۲ نحوه ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻓﻴﺮوزه از ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻃﻠﻪ.. ۴۹
۲۳-۲ محبوبیت رنگ های فیروزه در میان جهانیان. ۵۰
۲۴-۲ تعداد رنگهای فیروزه و مرغوبیت آن. ۵۰
۲۵-۲ ویژگی های یک فیروزه خوب. ۵۰
۲۶-۲ چگونگی استفاده از فیروزه نیشابور ۵۰
۲۷-۲ تشخیص فیروزه از متشابهات طبیعى و مصنوعى آن. ۵۱
۱-۲۷-۲ پلاستیک. ۵۱
۲-۲۷-۲ رنگ شده ۵۲
۳-۲۷-۲ مالاکیت و آزوریت ۵۲
۲۸-۲ ویژگی های فیروزه چینی ۵۲
۲۹-۲ حدود قیمت سنگ فیروزه.. ۵۲
۳۰-۲ فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می شود ۵۳
۳۱-۲ دلیل اعتقاد مردم به فیروزه. ۵۳
۳۲-۲ بررسی بازار. ۵۵
۱-۳۲-۲ سنگ های قیمتی.. ۵۶
۱-۱-۳۲-۲ طبیعی.. ۵۶
۱-۱-۱-۳۲-۲الماس.. ۵۶
۲-۱-۱-۳۲-۲زمرد.. ۵۶
۳-۱-۱-۳۲-۲ فیروزه. ۵۶
۴-۱-۱-۳۲-۲ یاقوت. ۵۷
۲-۱-۳۲-۲ مصنوعی.. ۵۷
۱-۲-۱-۳۲-۲ سمنت پلاست ۵۷
۲-۲-۱-۳۲-۲ کامپوزیت. ۵۸
۱-۲-۲-۱-۳۲-۲ انواع سنگ با سطوح مختلف ۵۸
۲-۲-۲-۱-۳۲-۲ انواع سنگ با طرح های مختلف.. ۵۸
۳۳-۲افراد مرتبط با محصول ۵۹
۱-۳۳-۲تولید کنندگان ۵۹
۲-۳۳-۲فروشندگان.. ۵۹
۳-۳۳-۲ مشتریان ۶۰
۳۴-۲ نمونه های موجود در بازار.. .. ۶۱
۳۵-۲ محدودیت ها. ۶۲
۱-۳۵-۲ محدودیت مواد.. ۶۲
۲-۳۵-۲ محدودیت ساخت و تولید. ۶۲
۳۶-۲ محیط زیست.. ۶۲
۱-۳۶-۲ نقش ضایعات فیروزه ۶۲
۱-۱-۳۶-۲ قبل از دستیابی ۶۲
۲-۱-۳۶-۲ بعد از دستیابی.. ۶۳
۳۷-۲مزایا و معایب خصوصی سازی صنعت فیروزه. ۶۳
۱-۳۷-۲شرایط معادن فیروزه قبل از واگذاری به بخش خصوصی. ۶۳
۲-۳۷-۲مشکلات و مزایای خصوصی‌سازی ۶۴
۳-۳۷-۲مشکلات فیروزه تراشان ۶۵
۴-۳۷-۲ سود و منفعت برای روستاییان. ۶۶
۳۸-۲ به کارگیری اصول در بازاریابی.. ۶۶
۳۹-۲ تکنولوژی.. ۶۷
۱-۳۹-۲ دستی. ۶۷
۲-۳۹-۲ تولید انبوه ۶۷
۴۰-۲ قوانین. ۶۷
۱-۴۰-۲ محلی. ۶۷
۲-۴۰-۲ داخلی ۶۷
۳-۴۰-۲ بین المللی ۶۹
۱-۳-۴۰-۲ قوانین صادرات.. ۶۹
۲-۳-۴۰-۲ قوانین بسته بندی های صادراتی. ۷۰
۳-۳-۴۰-۲ هدف از بسته بندی های صادراتی. ۷۰
۴-۳-۴۰-۲ نحوه بسته بندی.. ۷۱
فصل سوم: بسته بندی
۳-بسته بندی. ۷۲
۱-۳ بسته بندی چیست؟. ۷۳
۲-۳ کارکردهای بسته بندی ۷۵
۳-۳ عملکردهای بسته بندی.. ۷۵
۴-۳ ویژگی های یک بسته بندی خوب ۷۷
۱-۴-۳ آسان ‌ترشدن استفاده از محصول.. ۷۷
۲-۴-۳ نقش اطلاع رسانی بسته ‌بندی. ۷۸
۳-۴-۳ بازاریابی برای محصول.. ۷۸
۴-۴-۳ بسته بندی،وظیفه حفاطتی. ۷۸
۵-۴-۳ ساختار اطلاعاتی بسته بندی ۷۹
۵-۳ طراحی گرافیک بسته بندی. ۸۰
۶-۳ چگونه یک طراحی بسته بندی به انتخاب اول تبدیل می شود؟.. ۸۳
۷-۳ بررسی رنگ در بسته بندی و ارتباط آن با فروش.. ۸۳
۸-۳ بررسی سمت راست یا سمت چپ بودن تصویر و ارتباط آن با فروش.. ۸۷
۹-۳ بررسی خلاقیت گرافیکی در بسته بندی و ارتباط آن با فروش ۸۷
۱۰-۳ اهمیت طراحی بسته بندی ۸۸
۱۱-۳ چند نکته اساسی در طراحی بسته بندی محصولات. ۸۹
۱-۱۱-۳استفاده از خلاقیت و ایجاد تفاوت ۸۹
۲-۱۱-۳ انتخاب رنگ و فونت در طراحی بسته بندی.. ۸۹
۳-۱۱-۳ استفاده از تصاویر. ۹۰
۴-۱۱-۳ ارتباط معنایی.. ۹۱
۵-۱۱-۳ ادبیات مناسب در طراحی بسته بندی.. .. ۹۱
۶-۱۱-۳ توجه به نحوه استفاده. ۹۱
۷-۱۱-۳ بازشدن آسان و امنیت بالا ۹۲
۱۲-۳ تصویر چیست؟ ۹۳
۱۳-۳ آرم چیست؟.. ۹۳
۱۴-۳ کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط. ۹۵
۱۵-۳ کارکرد سخن گشا. ۹۶
۱۶-۳ کارکرد هنری آرم ۹۶
۱۷-۳ اهداف اصلی تعیین شده برای آرم.. ۹۷
۱۸-۳ مشخصات و ویژگی رنگ ۹۷
۱۹-۳انواع رنگ.. ۹۹
۱-۱۹-۳ رنگهای حسی ۹۹
۲-۱۹-۳ رنگهای مرئی. ۱۰۱
۲۰-۳ بررسی انواع رنگ.. ۱۰۰
۱-۲۰-۳ قرمز. ۱۰۰
۲-۲۰-۳ صورتی.. ۱۰۱
۳-۲۰-۳ نارنجی ۱۰۱
۴-۲۰-۳ زرد ۱۰۲
۵-۲۰-۳ قهوه ای.. ۱۰۳
۶-۱۹-۳ آبی ۱۰۳
۷-۲۰-۳ سبز.. ۱۰۴
۸-۲۰-۳ ارغوانی.. ۱۰۵
۹-۲۰-۳ خاکستری.. ۱۰۵
۱۰-۲۰-۳ سفید. ۱۰۷
۱۱-۲۰-۳ مشکی. . ۱۰۷
۲۱-۳ رنگهای غالب و واکنشهای آنها ۱۰۸
۲۲-۳ دسته بندی ویژگی های رنگها.. ۱۱۲
۱-۲۲-۳ رنگ های آرام، صاف، ساکت. ۱۱۲
۲-۲۲-۳ رنگهای خاکی. ۱۱۲
۳-۲۲-۳ رنگهای نرم،دلپذیر،مهربان. ۱۱۲
۴-۲۲-۳ رنگهای صامت، گنگ و خفه.. ۱۱۳
۵-۲۲-۳ رنگهای هوس انگیز. ۱۱۳
۶-۲۲-۳ رنگهای معنوی و روحانی. ۱۱۴
۷-۲۲-۳ رنگهای رمانتیک. ۱۱۴
۸-۲۲-۳ رنگهای وسوسه انگیز.. ۱۱۴
۹-۲۲-۳ رنگهای قدرتمند. ۱۱۵
۱۰-۲۲-۳ رنگهای برازنده،زیبا،با سلیقه.. ۱۱۵
۱۱-۲۲-۳ رنگهای ستبر و نیرومند ۱۱۶
۱۲-۲۲-۳ رنگهای ظریف،ملایم. ۱۱۶
۱۳-۲۲-۳ رنگ های انرژیک و پرجنب و جوش.. ۱۱۶
۱۴-۲۲-۳ رنگهای سنتی. ۱۱۷
۱۵-۲۱-۳ رنگهای کلاسیک.. ۱۱۷
۱۶-۲۲-۳ رنگهای شاد،سرزنده و با نشاط. ۱۱۸
۱۷-۲۲-۳ رنگهای خیال انگیز. .. ۱۱۸
۱۸-۲۲-۳ رنگهای خنک وسرد. ۱۱۹
۱۹-۲۲-۳ رنگهای گرم و داغ ۱۱۹
۲۰-۲۲-۳ رنگهای طبیعی ۱۲۰
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
۴-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری.. ۱۲۱
۱-۴ تحلیل ها. ۱۲۲
۱-۱-۴ ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی.. ۱۲۲
۳-۱-۴ بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی.. ۱۲۲
۴-۱-۴ اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی. ۱۲۲
۵-۱-۴ جلب مشتری برای خرید صنایع دستی ۱۲۲
۶-۱-۴ ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها. ۱۲۲
۷-۱-۴ نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده ۱۲۳
۲-۴ جمع بندی.. ۱۲۵
۳-۴ حوزه طراحی ۱۳۱
۱-۳-۴ لیست بایدها. ۱۳۱
۲-۳-۴ لیست نبایدها. ۱۳۲
۳-۳-۴لیست خواسته ها ۱۳۲
۴-۳-۴ لیست ناخواسته ها. ۱۳۲
فصل پنجم:طراحی
۵- طراحی.. ۱۳۴
۱-۵ طراحی مقدماتی. ۱۳۴
۲-۵ تجزیه و تحلیل طرح ها. ۱۳۵
۳-۵ انتخاب طرح برتر .. ۱۳۶
۴-۵ طراحی جزئیات.. ۱۳۶
۵-۵ الگوریتم محصول. ۱۳۷
۶-۵ ساخت و بررسی اقتصادی ۱۳۷
۷-۵ طرح نهایی. ۱۳۸
پیوستها.. ۱۳۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۴۸

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#