پایان نامه بررسی جایگاه و حدود قاعده درء

نوع فایل
doc قابل ویرایش
حجم فایل
750 کیلوبایت
۱۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی جایگاه و حدود قاعده درء
نوع فایل: word
قابل ویرایش ۱۶۲ صفحه

مقدمه:
۲-۱: ضابطه‌ فقهی
بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند. برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .
لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند. و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .
علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :
۱- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .
۲- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .

فهرست مطالب:
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
۱: قواعد
۲: فقه
۳: مفهوم قواعد فقه
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
۲-۱: ضابطه‌ فقهی
۲-۲: قاعده‌ اصولی
۲-۳: مسأله‌ فقهی
۲-۴: نظریه‌ فقهی
۵-۲: قاعده‌ حقوقی
۳- ثمره‌ بحث
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء
گفتار اول : واژه شناسی
۱: واژه ‌درء
۲- واژه حد
۲-۱: حد در لغت
۲-۲ : حد در اصطلاح
۲-۲-۱: مفهوم عام حد
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد
ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر:
۳: مفهوم شبهه
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت
۳-۱-۱: مفهوم یقین
۳-۱-۲: مفهوم ظن
۳-۱-۳:مفهوم شک
۳-۱-۴:مفهوم وهم
۳-۱-۵: مفهوم جهل
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه
۳-۵-۷: ارزیابی کلی
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
۳-۳: مفهوم اصطلاحی شبهه
الف / دیدگاه شهید ثانی
ب/ دیدگاه آیت الله خویی
ت/ دیدگاه صاحب ریاض
ث/ دیدگاه شهید اول
پ/ دیدگاه صاحب تحریر الوسیله
ح / دیدگاه اهل سنت
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
۱- ضابطه شبهه
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۲: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
۲ :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
ب/ شبهه نزد دادرس
ج/ شبهه نزد متهم یا دادرس
د/ شبهه نزد متهم و دادرس
۲-۱: شبهه نزد متهم
۲-۲: شبهه نزد دادرس
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم
۲-۵:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
۳: قلمروشبهه قاعده ‌درء
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی
۳-۱-۱:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه :
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه
الف/ قاعده‌اشتراک احکام میان عالم و جاهل
ب/ قاعده‌ وجوب تعلم احکام
ج/اصل عالم بودن مسلمانان براحکام
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء
گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء
۱: بیان مطلب جدید
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء
۱: منابع روایی
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
۱-۲: روایات خاص
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده
۲: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده
۳: دلیل عقلی
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی
۴: اجماع
۴-۱: نقد و بررسی اعتبار اجماع
۵: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه
فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم
۱: شبهه در عنصر قانونی
۱-۱: شبهه دادرس درعنصر قانونی
۱-۲: شبهه متهم در عنصرقانونی
۲: شبهه در عنصر مادی
۲-۱:شبهه درعنصرمادی نزددادرس
۳: شبهه در عنصر معنوی
۳-۱: شبهه در علم مرتکب
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم
۱: شبهه وتاسیس جرم جدید
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم
۱: شبهه در علل موجهه جرم
۲: شبهه در معاذیر قانونی
فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن
۱-۲-۱:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
۱-۳:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب
۱: اسناد یا انتساب مادی
۱-۱: اسناد بسیط
۱-۲: اسناد مزدوج
۲: اسناد یا انتساب معنوی
۲-۱: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
۳-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری
۲- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت
۳-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی
۱-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
۱-۲:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی
۳:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
۱-۱:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه
۱-۲:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
۱- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده
نتیجه
فهرست منابع

منابع و مأخذ:
الف / کتب عربی
۱)قرآن مجید
۲)الراغب اصفهانی،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،چ اول(بیروت:نشردارالعلم الدار الشامی؛۱۴۱۲ هـ ق)
۳)الحر عاملی،محمدبن حسن ،وسایل الشیعه‌ الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۸وج۱۳وج۸،چ اول،(قم:موسسه آل بیت علیهم السلام،۱۴۰۹ هـ ق)
۴ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائرالحادی لتحریرالفتاوی،ج۳،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ ۱۴۱۰ق)
۵)انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول ، ج ۲،چ اول(قم:دفتر انتشارات اسلامی؛بی تا)
۶)ابن الهمام ، کمال الدین،شرح فتح القدیر ، ج ۵ ،( بیروت : دارالاحیاء التراثالعربی ؛بی‌تا )
۷)الرکبان ،عبدالعلی،النظریه‌ العامه لاثبات موجبات الحدود ، (بیروت:دارالاحیاء التراث العربی؛ ۱۹۸۱ م)
۸)الجزیری ، عبدالرحمن و دیگران،الفقه علی المذاهب الاربعه ومذهب اهل البیت ، ج ۵،چ اول، ( بیروت : دارالثقلین ؛۱۴۱۹ ق)
۹)الترمزی،محمدبن عیسی،الجامع الصحیح وهوسنن الترمزی، ج ۴ ،( بیروت :انتشارات داراحیاءالتراث العربی؛ بی‌تا)
۱۰)ابن حزم،ابومحمد علی،المحلی، ج ۱۰،(بیروت:انتشارات دارالفکر ،بی‌تا)
۱۱)بجنوردی،میرزاحسن،القواعد الفقهیه، ج ۱،چ سوم،( قم : نشر دلیل ما : ۱۳۸۶؛ هـ .ش )
۱۲)بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج ۲،چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا)
۱۳)تفصیل الشرعیه(کتاب الحدود)، لنکرانی،محمد فاضل، چ اول،(قم:انتشارات مولف؛ ۱۴۰۶هـ ق)
۱۴)تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ، ماده‌ی قَعَدَ ، ج ۲
۱۵)حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ، ، ج ۲
۱۶)خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع ، ج۷،چ دوم،(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان؛۱۴۰۵)
۱۷)خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۱ چ سوم(قم: انتشارات الامام الخوئی ؛۱۴۲۸ ه ق)
۱۸)زیات ، احمدبن حسن ودیگران ، معجم الوسیط ، ( استانبول ؛ دارالدعوه موسسه ثقافیه ؛ ۱۴۱۰ هـ .ق )
۱۹)سبزواری،سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۷،چ چهارم ،(قم: انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری؛۱۴۱۳)
۲۰)سبحانی ، جعفر ، تهذیب الاصول ج۲،(قم: موسسه نشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ؛ ۱۴۰۵ ه ق)
۲۱)شیخ صدوق،محمد بن علی الحسین بابویه،من لایحضره الفقیه، ج۴،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی؛۱۴۱۳،ق)
۲۲)شیخ صدوق،محمدبن علی بن بابویه،المقنع، چ اول،(قم: انتشارات موسسه امام هادی (ع) ؛ ۱۴۱۵ ه ق
۲۳)شهید ثانی ،زین الدین احمد بن عاملی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱۴ ،چ اول،(قم:نشرموسسه معارف الاسلامیه؛۱۴۱۳ق)
۲۴)طباطبایی ،سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱۵،چ اول،(قم:نشرموسسه آل البیت علیهم السلام؛۱۴۱۸هق)
۲۵)طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الاخبار، ج ۴،چ اول،(تهران:دارالکتب الاسلامیه؛۱۳۹۰ هـ ق)
۲۶)عوده، عبدالقادر،التشریع الجنایی مقارناًباالقانون الوضعی، ج اول،(بیروت:مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳هـ. ق)
۲۷)عاملی،محمد بن مکی(شهید اول) ،القواعدوالفوائد، ج۲ ،چ اول،(قم،انتشارات مفید،بی تا)
۲۸)عاملی، بهاءالدین محمد بن حسین ،جامع عباسی، (تهران : موسسه انتشارات فراهانی، بی تا
۲۹)عوض ، محمد، قانون العقوبات (القسم العام)، (مصر: انتشارات،دارالمطبوعات الجامعیه، ۱۹۸۵
۳۰)غروی نائینی،میرزا محمد حسین، فوائدالاصول، ج ۱و ۲
۳۱)فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین ، ج ۳ ، چ۲ ، (قم : انتشارات منشورات الهجره ؛ ۱۴۱۰ هـ .ق)
۳۲)کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ، اصول الکافی ، ج ۷ ، چ ۴ ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ؛ ۱۴۰۷ه ق)
۳۳)گلپایگانی،السید محمد رضا موسوی،الدرالمنضودفی احکام الحدود، ج۲،چ اول(قم:دارالقرآن الکریم؛۱۴۱۴ هـ ق)
۳۴)لنکرانی، محمد فاضل ،القواعدالفقهیه، ج ۱،چ ۲،( قم:مرکز فقه الائمه الاطهار؛۱۴۲۵/هـ ق)
۳۵)موسوی الخمینی،سیدروح الله،البیع، ج ۲،(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ؛بی تا)
۳۶)موسوی الخمینی،سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج ۲،چ اول(قم :نشرموسسه دارالعلم،بی تا)
۳۷)مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالفقاهه، ج ۱،( قم: موسسه الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام ؛ ۱۴۱۸ق)
۳۸)مظفر ، شیخ محمد رضا،اصول الفقه ، ج ۴-۳،(قم : انتشارات موسسه اسماعیلیان؛بی تا)
۳۹)مظفر ، محمدرضا ، منطق ، (بیروت: دارالتعاریف؛بی تا)
۴۰)مقدس اردبیلی،احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج ۱۳،چ اول،(قم:دفتر نشر اسلامیه؛ ۱۳۲۱ هـ ق)
۴۱)مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۷۷، چ سوم ، (تهران :انتشارات کتابفروشی اسلامیه؛ ۱۳۷۵)
۴۲)محقق حلی،نجم الدین جعفربن الحسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج ۴،چ دوم(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان،۱۴۰۸ ق)
۴۳)موسوی اردبیلی،عبدالکریم،فقه الحدودالتعزیرات، ج۱ ،چ اول،(قم: مکتبه امیر المومنین ؛ ۱۴۱۳ هـ . ق)
۴۴)نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام، ج۴۱،چ هفتم ، (بیروت :دااحیاءالتراث العربی،بی تا)
۴۵)نوری،میرزاحسن،مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل، ج ۱۸،چ اول(بیروت: موسسه آل بیت علیهم السلام؛۱۴۰۸ ق)

ب/ کتب فارسی
۱)انصاری،قدرت الله ودیگران،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول،(قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام؛ ۱۳۸۵)
۲)اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی ، ج۱و۲، چ اول ، (تهران : نشر میزان ، ۱۳۷۷)
۳)الهیان ،مجتبی ،نگرش فقهی حقوقی پیرامون احکام حدود،قصاص،دیات در فقه امامیه، چ اول،(قم:مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۲)
۴)بازگیر، یدالله،علل نقض آرای کیفری درشعب دیوان عالی کشور ، ج اول،چ اول،(تهران:نشرققنوس، ۱۳۷۶ )
۵)بجنوردی ، سید محمد موسوی ، قواعد فقهیه ، ج ۱ ، چ۱ ، ( تهران : انتشارات مجد؛ ۱۳۸۵)
۶)جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چ دهم،( تهران ،انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸)
۷)دهخدا،علی اکبر، لغت نامه‌ دهخدا، ‌ج ۲۱،(تهران،چاپ سازمان لغت نامه ، ۱۳۵۱)
۸)رحیمی نژاد،اسماعیل،آشنایی باحقوق جزاوجرمشناسی، چ دوم،(قم:انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،۱۳۸۰)
۹)زراعت ،‌عباسی ، حقوق و جزای عمومی ، ج ۱، چ اول ، ( تهران : انتشارات ققنوس ، ۱۳۸۵)
۱۰)زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، چ دوم ،( تهران : انتشارات ققنوس ؛ ۱۳۸۱)
۱۱)سجادی،سید جعفر،فرهنگ علوم عقلی، چ اول،(تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران؛۱۳۶۱)
۱۲)شهابی،محمود ،قواعد فقه ، چ ۴،(تهران:انتشارات چاپخانه دانشگاه؛۱۳۳۳)،
۱۳)شاهرودی،محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول (تهران انتشارات موسسه کیهان ۱۳۷۰ )
۱۴)شهری، غلامرضا وهمکار،نظریات ادارۀ حقوقی قوه قضائیه درمسائل کیفری، (تهران:انتشارات روزنامه رسمی کشور،۱۳۷۳)
۱۵)صادقی، محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، ج اول،(تهران : نشر میزان، ۱۳۷۶)
۱۶)عاملی ، محمد بن مکی بن محمد، القواعد و الفوائد، ترجمه ، سید مهدی صانعی، ج اول، (مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ ۱۳۷۲ )
۱۷)علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج اول، (تهران: انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷)
۱۸)عوا،محمد،درآمدی براصول نظام کیفری اسلامی، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی،چ اول،(تهران:انتشارات سلسبیل،۱۳۸۵)
۱۹)عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، (تهران :انتشارات امیرکبیر،۱۳۶۲)
۲۰)فیض ،علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ ۱۴ ، ( تهران : دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲ )
۲۱)فلچر،جورج پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه‌ سید مهدی سید زاده ثانی ،چ اول،( مشهد:نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛۱۳۸۴)
۲۲)فرهنگ بزرگ جامع نوین(ترجمه المنجد)،معلوف،لویس، چ اول( تهران :انتشارات اسلام ؛ ۱۳۸۲)
۲۳)قبله‌ای ، خلیل ،قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ ۱۳۸۰)
۲۴)قدسی،سید ابراهیم،قلمروتاثیرجهل برمسئولیت کیفری، چ اول(بابلسر:انتشارات دانشگاه مازندران؛ ۱۳۸۱)
۲۵)قریشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج ۲ ،چ ششم ،(تهران:نشر دارالکتب الاسلامیه؛۱۴۱۲ ق)
۲۶)کلانتری،کیومرث،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق ایران، (بابلسر:نشردانشگاه مازندران،۱۳۷۵)
۲۷)کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق، ج ۱،چ ۳،(تهران:نشر شرکت سهامی انتشار؛۱۳۸۵)
۲۸)کرمی، محمدباقر،مجموعه استفتائات فقهی ونظرات حقوقی راجع به قتل ، چ اول (تهران:انتشارات فردوسی،۱۳۷۷)
۲۹)گلدوزیان،ایرج،بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، چ نهم ،( تهران: نشر میزان ، ۱۳۸۲)
۳۰)گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج دوم، (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲)
۳۱)گلدوزیان،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه تمامیت جسمانی) ،(تهران:انتشارات جهاددانشگاهی،۱۳۶۸)
۳۲)گرجی، ابوالقاسم، حدود و تغییرات و قصاص ، ج اول، (تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)
۳۳)لطفی،اسدالله،اصول فقه، چ۳( تهران:انتشارات مجد؛۱۳۸۵)
۳۴)مظفر، محمد رضا ، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی ج دوم، چ اول، (تهران: انتشارات حکمت؛ ۱۳۶۹)
۳۵)معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری،چ اول،(قم ناشر معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،۱۳۸۲)
۳۶)محمد بن یعقوب اسحاق،اصول کافی،کلینی، ترجمه محمدباقر کمره ای،ج۱،چ۵(تهران:نشراسلامیه،۱۴۰۰ هـ. ق)
۳۷)میر محمد صادقی، حسینِ،جرایم علیه اموال و مالکیت، چ دهم، (تهران : نشر میزان ،۱۳۸۲)
۳۸)محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام ، (تهران : انتشارات المهدی ، ۱۳۶۱)
۳۹)مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ج ۱،چ ۲، (تهران ، اطلاعات ، ۱۳۷۴)
۴۰)مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ، چ اول ، (تهران: نشر میزان، ۱۳۷۳)
۴۱)معین ،‌محمد ،فرهنگ فارسی ، ج دوم ، (‌تهران : انتشارات امیر کبیر ؛ ۱۳۷۱ )
۴۲)محقق داماد،سیدمصطفی،قواعدفقه(بخش مدنی)، ج۱و۲،چ دهم،(تهران:مرکز نشر علوم اسلامی؛۱۳۸۲)
۴۳)محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه (۴) بخش جزا، چ هشتم،( تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی؛ ۱۳۷۶)
۴۴)محمدی،ابوالحسن، قواعد فقه، چ پنجم،(تهران:نشر میزان ، زمستان ۱۳۸۰)
۴۵)محمدی، ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)، چ یازدهم،(تهران:انتشارات دانشگاه تهران؛۱۳۷۸)
۴۶)موسوی،سید محمد صادق، مبانی نظری جهل و اشتباه، چ اول،( تهران : انتشارات امیرکبیر ؛ ۱۳۸۲ )
۴۷)میر سعیدی، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، چ اول، (تهران: نشر میزان؛ ۱۳۷۳)
۴۸)میرسعیدی،سیدمنصور ،مسئولیت کیفری(قلمرووارکان)، ج۱،چ اول،( تهران: نشر میزان ؛
۴۹)ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اشخاص، چ هفتم، (تهران : انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱)
۵۰)ولیدی، محمد صالح،حقوق جزا(مسئولیت کیفری ) ، چ سوم(تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۲)
۵۱)نور بها، رضا ، زمینه‌ حقوقی جزای عمومی ، چ هشتم ، ( تهران : نشر داد آفرین :بی تا)
۵۲)ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول،( تهران:نشر نی ؛ ۱۳۷۴)

ج) اسناد و مقالات
۱)امیر وطنی ،« بررسی فقهی اضطرار و ضرورت » ، مقالات و بررسیها ، دفتر ۷۱ ، تابستان ۸۱
۲)احمد مبلغی، « پارادایم‌های فقهی » ، فصلنامه‌کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۳۷ و ۳۸
۳)احمد حاجی ده آبادی ، «قاعده‌ درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» فقه و حقوق، سال دوم، (پاییز ۱۳۸۴)
۴)‌جلیل امیدی ، « قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی » ،مقالات و بررسیها ؛ دفتر ۷۳ ، تابستان ۸۲
۵)حسنعلی موذن زاد گان،«ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره ۶۰، تابستان ۱۳۸۲،
۶)حسین مهدیزاده کسرینه، پایان نامه (نگرش حقوقی بر اشتباه حکمی و یا موضوعی در جرایم)، دانشگاه تهران، اسفند ۷۸، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان
۷)سیدمحمد حسینی ،« حدود تعزیرات( قلمرو ،انواع ،احکام) ، فصلنامه‌ حقوق ، دوره ۳۸، شماره ۱،( بهار ، ۱۳۸۷)
۸)صفری ، محسن ، تقریرات قواعد فقه (۲) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیمسال اول ۸۳-۸۴
۹)عبدالله محرم زاده ،پایان نامه( قاعده الحدود تدرء بالشبهات) ،دانشگاه قم ،۱۳۷۹ ،راهنمایی حجه الاسلام علی نقی فقیهی
۱۰)فیروز محمودی جانکی ، « قاعده‌درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه » ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، (بهار ۷۸ )
۱۱)محمد هادی معرفت، « بحثی در تعزیرات »، مجله کانون وکلای دادکستری ،دوره جدید بهار، – تابستان ۶۸، شماره ۱۴۶-۱۴۷
۱۲)محمد حسن ربانی ، « قاعده درء »، فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم
۱۳)محمد هادی معرفت، «قتل عمد، شبه عمد و خطای محض»، فصلنامه حق، دفتر پنجم ، (فروردین و خرداد ۱۳۶۵)
۱۴)مرتضی حسنی، پایان نامه (مطالعه تطبیقی اشتباه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری )، دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان
۱۵)محمد مقبولی، پایان نامه(تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تاثیر آن در حدود و قصاص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، ۱۳۷۸، راهنمایی آیت الله سید محمد حسن مرعشی

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#