رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
1 مگابایت
۱۰,۰۰۰ تومان

رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۰۱ صفحه

چکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۷ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی: ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تشریح و بیان مساله ۲
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۴
۱-۴- اهداف پژوهش ۵
۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش ۵
۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش ۵
۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶- قلمرو پژوهش ۶
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۶
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۶
۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۶
۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش ۶
۱-۸- ساختار کلی پژوهش ۷
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- تعریف حسابرسی ۹
۲-۳- ماهیت حسابرسی ۱۰
۲-۴- کیفیت حسابرسی ۱۰
۲-۵- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۱۰
۲-۵-۱- اندازه حسابرس ۱۰
۲-۵-۲- دوره تصدی حسابرس ۱۰
۲-۵-۲-۱- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای ۱۰
۲-۵-۲-۲- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان ۱۰
۲-۵-۲-۳- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی ۱۰
۲-۵-۲-۴- تغییر حسابرس در ایران ۱۰
۲-۶- محافظه کاری ۱۰
۲-۷- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس ۱۰
۲-۷-۱- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری ۱۰
۲-۷-۱-۱- محافظه کاری و قراردادهای بدهی ۱۰
۲-۷-۱-۲- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی ۱۰
۲-۸- ویژگی های کیفی سود ۱۰
۲-۸-۱- پایداری سود ۱۰
۲-۸-۲- اهمیت پیش بینی سود ۱۰
۲-۸-۳- یکنواختی سود ۱۰
۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام ۱۰
۲-۸-۵- به موقع بودن سود ۱۰
۲-۸-۶- محافظه کاران بودن سود ۱۰
۲-۹- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود ۱۰
۲-۱۰- پیشینه پژوهش ۱۰
۲-۱۰-۱- پیشینه خارجی پژوهش ۱۰
۲-۱۰-۲- پیشینه داخلی پژوهش ۱۰
۲-۱۱- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده ۱۰
۲-۱۲- خلاصه فصل ۱۰
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۵۱
۳-۱- مقدمه ۵۲
۳-۲- روش پژوهش ۵۲
۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش ۵۳
۳-۳-۱- روش نمونه‌گیری ۵۳
۳-۴- تعداد نمونه گیری ۵۳
۳-۵-فرضیه های پژوهش ۵۴
۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ۵۴
۳-۷- قلمرو پژوهش ۵۵
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۵۵
۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش ۵۵
۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۵۵
۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها ۵۵
۳-۹-۱- متغیر مستقل ۵۶
۳-۹-۲- متغیرهای وابسته ۵۷
۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود ۵۷
۳-۹-۲-۲- محافظه کاری سود ۵۷
۳-۹-۲-۳- پایداری سود ۵۷
۳-۹-۳-متغیرهای کنترلی ۵۸
۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش ۵۸
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی ۵۹
۳-۱۰-۲- آمار استباطی ۵۹
۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرمالیته داده ها ۵۹
۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربین واتسون ۵۹
۳-۱۰-۲-۳-آزمون ریشه واحد (مانایی) ۵۹
۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل ۵۹
۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن ۵۹
۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسیون چند متغیره ۵۹
۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرایب ۵۹
۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطی ۵۹
۳-۱۰-۲-۹- آزمون وایت ۵۹
۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فیشر ۵۹
۳-۱۱- خلاصه فصل ۵۹
فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها ۶۳
۴-۱- مقدمه ۶۴
۴-۲- آمارتوصیفی داده ها ۶۵
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها ۶۶
۴-۴- همبستگی بین متغیرها ۶۶
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۶۹
۴-۵-۱- نتایج آزمون های فرضیه اول ۶۹
۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر ۶۹
۴-۵-۱-۲- آزمون وایت ۶۹
۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفری ۶۹
۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه¬ی اول ۶۹
۴-۵-۲- نتایج آزمون های فرضیه دوم ۶۹
۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر ۶۹
۴-۵-۲-۲- آزمون وایت ۶۹
۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفری ۶۹
۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه¬ی اول ۶۹
۴-۵-۳- نتایج آزمون های فرضیه سوم ۶۹
۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر ۶۹
۴-۵-۳-۲- آزمون وایت ۶۹
۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفری ۶۹
۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه¬ی اول ۶۹
۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش ۷۳
۴-۷- خلاصه فصل ۷۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات ۷۴
۵-۱- مقدمه ۷۵
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۷۵
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول ۷۶
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم ۷۶
۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم ۷۶
۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی ۷۷
۵-۴- پیشنهادات پژوهش ۷۷
۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش ۷۷
۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده ۷۸
۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش ۷۸
۵-۶- خلاصه فصل ۷۹
فهرست منابع ۸۰
پیوست ها ۸۳
چکیده انگلیسی ۸۳

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#