جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
295 کیلوبایت
۸,۰۰۰ تومان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۲۷ صفحه
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.
فهرست مطالب
درآمد ۳
اهمیت موضوع ۵
اهداف تحقیق ۶
سوالات تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۶
پیشینه تحقیق ۶
چارچوب نظری پژوهش ۷
بخش اوّل:شناخت تعاریف و مبانی نظری
فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن
مبحث اول: کلیات آیین دادرسی ۱۰
گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری ۱۰
گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری ۱۳
بند اول: موضوع اصلی ۱۳
بند دوم: موضوع فرعی ۱۳
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری ۱۴
بنداول: تأمین منافع جامعه ۱۴
بند دوم: تأمین منافع فرد ۱۴
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها ۱۴
بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا ۱۴
بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری ۱۵
بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی ۱۶
بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی ۱۶
گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری ۱۸
بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان ۱۸
بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی ۱۹
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون ۱۹
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری ۱۹
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی ۲۰
بند دوم: رویه قضایی ۲۱
بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) ۲۲
بند چهارم: عرف و عادت ۲۲
مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری ۲۳
گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی ۲۴
بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی ۲۵
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی ۲۶
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ۲۶
بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸
بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) ۲۸
گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی ۲۹
بنداول: عزل و نصب قاضی ۳۰
بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی ۳۰
بند سوم: اصل وحدت قاضی ۳۱
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری ۳۲
فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم
مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم ۳۷
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق ۳۷
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم ۳۷
گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم ۳۸
مبحث دوم: حقوق متهم ۳۹
گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته ۴۰
گفتار دوم: منابع حقوق متهم ۴۲
بند اول: منابع بین‌المللی ۴۲
بند دوم: منابع داخلی ۴۵
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی ۴۷
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم ۴۷
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی ۴۸
بنداول: حق بودن یا حق داشتن ۴۸
بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق ۴۹
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی ۵۰
بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری ۵۱
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی ۵۳
بند اول: فرض بی‌گناهی ۵۴
بند دوم: دادرسی عادلانه‌ ۵۸
بند سوم: مصلحت‌گرایی ۶۰
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ۶۰
بخش دوم
بررسی وضعیت حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری در قانون جدید
فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۶۲
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۶۲
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش ۶۲
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان ۶۳
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی ۶۵
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری ۶۵
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار ۷۰
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب ۷۳
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی ۷۴
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۷۴
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی ۷۵
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع ۷۶
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده ۸۰
گفتار چهارم: حق سکوت متهم ۸۱
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱
گفتار ششم: حق داشتن پزشک ۸۲
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت ۸۳
گفتار نهم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۴
گفتار دهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع ۸۵
گفتار یازدهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی ۸۵
گفتار دوازدهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم ۸۷
گفتار سیزدهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب ۸۸
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری ۸۸
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع ۸۸
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله ۸۸
گفتار چهاردهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی ۸۹
فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله صدور حکم ۹۰
گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم ۹۰
بند اول‌: اصل برائت ۹۰
بند دوم: اصل بی طرفی قاضی ۹۰
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی ۹۱
بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی ۹۱
بند پنجم: اصل تضمین حق دفاع متهم ۹۳
مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی ۹۵
گفتار اول: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن ۹۶
گفتاردوم: قرار منع تعقیب متهم ۹۷
گفتار سوم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸
گفتار چهارم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ۱۰۰
گفتار پنجم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات ۱۱۰
منابع ۱۱۱

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#