تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
570 کیلوبایت
۵,۰۰۰ تومان

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۶۸ صفحه
چکیده:
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
واژه­های کلیدی: تعهّدات، مذاکرات، پیش قراردادی، ضمانت اجراء ، مسئولیت

فهرست مطالب
مقدّمه أ‌
فصل اوّل:کلّیات تحقیق ۱
۱-۱-بیان مسأله ۳
۱-۲-سؤالات پژوهش ۸
۱-۲-۱- سؤالات اصلی ۸
۱-۲-۲- سؤالات فرعی : ۹
۱-۳- اهمیّت وضرورت پژوهش ۱۰
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۳
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۴
۱-۶- روش تحقیق ۱۵
فصل دوّم:مفاهیم و اصطلاحات ۳
طرح مطلب ۱۹
۲-۱-گفتاراوّل : مفاهیم واصطلاحات عمومی ۲۰
۲-۱-۱- تعهّد ۲۰
۲-۱-۱-۱-تعریف تعهد ۲۰
۲-۱-۱-۲- ارکان تعهد ۲۲
۲-۱-۱-۳-اوصاف تعهد ۲۴
۲-۱-۱-۴- منابع تعهد ۲۵
۲-۱-۱-۴-۱-منابع تعهددرقوانین ۲۵
۲-۱-۱-۴-۲- منابع تعهددرنظریات حقوقی ۲۸
۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریه تعهدات قانونی وقراردادی ۲۹
۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریه دموگ (تقسیم برمبنای نقش اراده) ۳۰
۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیم منابع تعهدبه اعمال حقوقی ووقایع حقوقی ۳۱
۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجه وانتخاب نظریه برتر ۳۲
۲-۱-۲- آزادی قراردادی ۳۵
۲-۱-۲-۱- تبیین اصل آزادی قراردادی ۳۵
۲-۱-۲-۲- محدوده اصل آزادی قراردادی ۳۶
۲-۱-۲-۳- موانع اصل آزادی قراردادی ۳۹
۲-۱-۲-۳-۱- قانون ۳۹
۲-۱-۲-۳-۲- نظم عمومی ۴۱
۲-۱-۲-۳-۳- اخلاق حسنه ۴۲
۲-۱-۳- دوره قراردادی ۴۳
۲-۱-۴- مسئولیت قراردادی ۴۴
۲-۱-۵- ضرر ۴۵
۲-۲-گفتاردوّم : مفاهیم واصطلاحات اختصاصی ۴۷
۲-۲-۱- دوره پیش قراردادی ۴۸
۲-۲-۱-۱- تعریف دوره پیشق راردادی ۴۸
۲-۲-۱-۲- ملاک تفکیک دوره پیش قراردادی ازقراردادی ۵۱
۲-۲-۲- نظریه مخاطره آمیزبودن دوره پیش قراردادی ۵۲
۲-۲-۲-۱- تعریف نظریه ۵۲
۲-۲-۲-۲- مبانی نظریه ۵۵
۲-۲-۲-۲-۱- آزادی قراردادی ۵۵
۲-۲-۲-۲-۲- نظریه اخطاربه خریدار ۵۶
۲-۲-۳- مسئولیّت پیش قراردادی ۵۷
۲-۲-۴- ارتباط دردوره پیش قراردادی ۵۸
۲-۲-۴-۱- گفتگوهای مقدّماتی ۵۸
۲-۲-۴-۲- مذاکرات پیشق راردادی ۵۹
فصل سوّم:انواع تعهّدات پیشق راردادی و اصول حاکم بر آن ۱۹
طرح مطلب ۶۳
۳-۱- اصول حاک مبردوره پیشق راردادی ۶۴
۳-۱-۱- اصل آزادی پیش قراردادی ونتایج آن ۶۴
۳-۱-۱-۱- چهره های مختلف آزادی پیش قراردادی ۶۵
۳-۱-۱-۲- مبانی وشرایط تحقّق آزادی پیشق راردادی ۶۶
۳-۱-۱-۳- نتایج آزادی پیشق راردادی ۶۷
۳-۱-۱-۴- محدوده آزادی پیشق راردادی ۶۸
۳-۱-۲- اص لرعایت حسن نیّت ونتایج آن ۶۹
۳-۲- تعهّدات پیشق راردادی ۷۱
۳-۲-۱- تعهّدبه داشتن حسن نیّت ۷۱
۳-۲-۲- تعهّدبه امانتداری (رازداری) وعدم افشای اطّلاعات محرمانه ۷۴
۳-۲-۳- تعهّدبه مراقبت ۷۶
۳-۲-۴- تعهّدبه صداقت ۷۷
۳-۲-۵- تعهّدبه شفّافیّت ۷۸
۳-۲-۶- تعهّدبه گفتگوی انحصاری ۸۰
۳-۲-۷- تعهّدبه داشتن جدیّت ۸۲
۳-۲-۸- تعهّدبه همکاری متقابل ۸۴
۳-۲-۹- تعهّدبه اطّلاع رسانی ۸۵
۳-۲-۱۰- تعهدات پیش قراردادی درحقوق خارجی ۸۸
۳-۳- مصادیق توافقات پیشق راردادی ۹۳
۳-۳-۱- قول نامه ۹۳
۳-۳-۲- نامزدی درعقدنکاح ۹۵
۳-۳-۳- بررسی کال اپیش ازخرید ۹۶
۳-۳-۴- توافقات مقدّماتی پیش ازعقد ۹۸
فصل چهارم:اجرای تعهّدات پیش قراردادی وضمانت اجرای تخلّف ازآنها ۶۳
طرح مطلب ۱۰۳
۴-۱- اجرای تعهّدات پیش قراردادی ۱۰۴
۴-۱-۱- مفهوم ومبنای اجرای تعهّد ۱۰۴
۴-۱-۲- اجرای تعهّدات پیشق راردادی قبل ازتوافق نهایی ۱۰۶
۴-۱-۲-۱- اجرای تعهّدات دارای منشأ قراردادی ۱۰۷
۴-۱-۲-۲- اجرای تعهّدات دارای منشأغیرقراردادی ۱۰۹
۴-۱-۲-۲-۱- تعهّدات حقوقی وقانونی ۱۰۹
۴-۱-۲-۲-۲- تعهّدات طبیعی واخلاقی ۱۱۲
۴-۱-۳- اجرای تعهّدات پیش قراردادی بعدازتوافق نهایی ۱۱۳
۴-۲- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی ۱۱۵
۴-۲-۱- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی قبل از رسیدن به توافق نهایی ۱۱۶
۴-۲-۱-۱- ضمانت اجرای تعهّدات دارای منشأقراردادی ۱۱۶
۴-۲-۱-۲- ضمانت اجرای تعهّدات دارای منشأغیرقراردادی ۱۱۹
۴-۲-۲- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی بعدازرسیدن به توافق نهایی ۱۲۲
۴-۳- مسئولیّت پیش قراردادی ۱۲۶
۴-۳-۱- مفهوم مسئولیّت پیشق راردادی ۱۲۷
۴-۳-۲- ماهیّت مسئولیّت پیشق راردادی ۱۲۹
۴-۳-۳- مبانی مسئولیّت پیشق راردادی ۱۳۱
۴-۴- رسیدگی به اختلافات دوره پیش قراردادی ۱۳۵
۴-۴-۱- مرجع رسیدگی کننده به اختلافات پیش قراردادی ۱۳۵
۴-۴-۲- نحوه رسیدگیب ه اختلافات پیش قراردادی ۱۳۷
نتیجه گیری ۱۴۳
پیشنهادات ۱۴۷
فهرست منابع ومآخذ ۱۵۳

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#