خرید
۶,۰۰۰ تومان

Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL