خرید
۸,۰۰۰ تومان

بررسی اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی