خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها