خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد