خرید
۸,۰۰۰ تومان

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰۱