×
خرید
۹,۰۰۰ تومان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

خرید
۸,۰۰۰ تومان

آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

بررسی اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

خرید
۸,۰۰۰ تومان

بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

خرید
۸,۰۰۰ تومان

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید

خرید
۹,۰۰۰ تومان

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲