×
خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران