close
تبلیغات در اینترنت
کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 72 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)

چكيده
تحليل مساله اكراه عناصر و شرايط تحقق آن و چگونگي تاثير آن بر عنصر قصد يا رضا از مباحثي است كه از ديرباز مورد مطالعه فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر به مفهوم اكراه و شرايط لازم براي تحقق آن پرداخته و سپس بدون ورود به اين حوزه ها تنها به بررسي اثر اكراه در اعمال حقوقي و به طور خاص عقدبيع به عنوان مهمترين عقد از عقود عين مي پردازد صحت بطلان و عدم نفوذ سه احتمالي است كه در مورد بيع مكره قابل تصور است در ميان حقوقدانان احتمال اول طرفدار ندارد اغلب حقوقدانان بيع مكره را غير نافذ مي دانند كه با اعلام رضايت بعدي مكره (تنفيذ) به عقدي صحيح و كامل تبديل مي شود چرا كه به اعتقاد آنان اكراه از عيوب رضا بوده و به عبارتي شخص مكره فاقد رضا است . در مورد زمان تربت اثار بربيع مكره نيز مي توان با استناد به وحدت ملاك اين عقد با عقد فضولي معتقد بو كه پس از تنفيذ عقد آثار عقد صحيح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن متربت مي شود اين ديدگاه كه به نظريه كشف معروف بوده و در برابر نظريه نقل قراردارد .در قانون مدني ايران مورد پذيرش واقع شده است . در همه نظام‌هاي حقوقي اكراه در كنار اشتباه و فريب به عنوان عامل معيوب كننده قصد ظاهر مي‌شود. شخصي كه تحت تاثير اكراه در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به حق از اينكه خودش يا يكي از نزديكان او از حيثيت جاني يا مالي يا حيثيتي در معرض خطري قريب الوقوع و جدي قرار بگيرد، مي‌تواند از قراردادي كه جهت رفع اين خطر منعقد كرده است، رها شود.در قانون مدني ايران موضوع تهديد براي تحقق اكراه به جان، مال، آبروي تهديد شونده يا خويشاوندان نزديك او محدود شده است. مطالب ماده ۲۰۲ ق.م :« اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود». ماده ۲۰۴ ق.م :« تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است».از آنجا كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي چون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباري هم نابود مي‌شود.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند. اين تهديد را در اصطلاح حقوقي اكراه و طرفي را كه در اثر اكراه عقد انشا مي‌كند مكره (به صيغه اسم مفعول) و تهديد كننده را مكره (به صيغه اسم فاعل) و عقد را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً اكره مي‌گويند.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، رضا ، اکراه ، مکره ، تهدید ، غیر نافذ ، باطل ، قانون و مقررات

فهرست مطالب
چكيده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله 4
۱-۲- قاعده اکراه 5
۱-۲-۱- اكراه‌ در كتاب‌ و سنت‌ 6
۱-۲-۲- اكراه‌ در فقه‌ اسلامى‌ 6
۱-۲-۳- اکرار در قانون مدنی 7
فصل دوم بررسی آثار و شرايط لازم اكراه در عقد و قرارداد 9
۲-۱- بررسی تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ 10
۲-۲- وضع معامله‌ی توأم با اکراه 11
۲-۳- اقسام اکراه 11
۲-۳-۱- اکراه مادی 12
۲-۴-۲- عنصر معنوی 13
۲-۵- شرایط تاثیر‌گذاری اکراه 14
۲-۵-۳- اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد: 14
۲-۵-۴- فوت مکره (شخص اکراه شده) قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی 15
۲-۷- شرايط لازم براي تحقق اكراه 16
۲-۸- تهديد نامشروع 16
۲-۸-۱- موضوع تهديد 19
۲-۸-۲- تناسب بين مورد تهديد و معامله 20
۲-۱۰- آثار و احكام اكراه 22
۲-۱۰-۱- عدم نفوذ قرارداد اكراهي 22
۲-۱۰-۲- اثر اجازة مكره 23
۲-۱۱- مقايسه ي اكراه و اضطرار 25
۲-۱۱-۱- وجوه اشتراك اكراه و اضطرار 25
۲-۱۱-۲- وجوه افتراق اكراه و اضطرار 26
۲-۱۲- صحت ، بطلان يا عدم نفوذ عقد مكره 27
۲-۱۳- مكره فاقد قصد است يا رضا 29
۲-۱۴- رضاي متاخر كاشف است يا ناقل 34
نتیجه گیری 36
منابع و ماخذ 38

دانلود فایل

مطالب مشابه