close
تبلیغات در اینترنت
رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 101
حجم فایل: 409 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)


چکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادي است. اين مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی: ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباریفهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 
فصل اول: كليات پژوهش 1
۱-۱- مقدمه 2
۱-۲- تشریح و بيان مساله 2
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 4
۱-۴- اهداف پژوهش 5
۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش 5
۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش 5
۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 6
۱-۶- قلمرو پژوهش 6
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 6
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش 6
۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش 6
۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش 6
۱-۸- ساختار کلی پژوهش 7
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش 8
۲-۱- مقدمه 9
۲-۲- تعريف حسابرسي 9
۲-۳- ماهيت حسابرسي 10
۲-۴- كيفيت حسابرسي 10
۲-۵- معيارهاي اندازه گيري كيفيت حسابرسي 10
۲-۵-۱- اندازه حسابرس 10
۲-۵-۲- دوره تصدي حسابرس 10
۲-۵-۲-۱- تغيير موسسه حسابرسي و ملاحضات هزينه اي 10
۲-۵-۲-۲- فرايند تغيير موسسه حسابرسي و استقلال حسابرسان 10
۲-۵-۲-۳- تجربه بين المللي از تجربيات تغير موسسه حسابرسي 10
۲-۵-۲-۴- تغيير حسابرس در ايران 10
۲-۶- محافظه كاري 10
۲-۷- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس 10
۲-۷-۱- دليل قراردادي تقاضا براي محافظه كاري 10
۲-۷-۱-۱- محافظه كاري و قراردادهاي بدهي 10
۲-۷-۱-۲- محافظه كاري و قراردادهاي پاداش اجرايي 10
۲-۸- ويژگي هاي كيفي سود 10
۲-۸-۱- پايداري سود 10
۲-۸-۲- اهميت پيش بيني سود 10
۲-۸-۳- يكنواختي سود 10
۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام 10
۲-۸-۵- به موقع بودن سود 10
۲-۸-۶- محافظه كاران بودن سود 10
۲-۹- ارتباط بين تصدي حسابرس و ويژگي هاي كيفي سود 10
۲-۱۰- پيشينه پژوهش 10
۲-۱۰-۱- پيشينه خارجي پژوهش 10
۲-۱۰-۲- پيشينه داخلي پژوهش 10
۲-۱۱- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده 10
۲-۱۲- خلاصه فصل 10
فصل سوم: روش شناسي پژوهش 51
۳-۱- مقدمه 52
۳-۲- روش پژوهش 52
۳-۳- جامعه و نمونه آماري پژوهش 53 
۳-۳-۱- روش نمونه‌گيري 53
۳-۴- تعداد نمونه گيري 53
۳-۵-فرضيه هاي پژوهش 54
۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54
۳-۷- قلمرو پژوهش 55
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 55
۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش 55
۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش 55
۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 55
۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها 55
۳-۹-۱- متغیر مستقل 56
۳-۹-۲- متغیرهای وابسته 57
۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود 57
۳-۹-۲-۲- محافظه كاري سود 57
۳-۹-۲-۳- پايداري سود 57
۳-۹-۳-متغیرهای کنترلي 58
۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش 58
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی 59
۳-۱۰-۲- آمار استباطي 59
۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرماليته داده ها 59
۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربين واتسون 59
۳-۱۰-۲-۳-آزمون ريشه واحد (مانايي) 59
۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل 59
۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن 59
۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسيون چند متغيره 59
۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرايب 59
۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطي 59
۳-۱۰-۲-۹- آزمون وايت 59
۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فيشر 59
۳-۱۱- خلاصه فصل 59
فصل چهارم: تحليل یافته‌ها 63
۴-۱- مقدمه 64
۴-۲- آمارتوصيفی داده ها 65 
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها 66
۴-۴- همبستگی بین متغیرها 66
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 69
۴-۵-۱- نتایج آزمون هاي فرضیه اول 69
۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر 69
۴-۵-۱-۲- آزمون وايت 69
۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفري 69
۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69
۴-۵-۲- نتایج آزمون هاي فرضیه دوم 69
۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر 69
۴-۵-۲-۲- آزمون وايت 69
۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفري 69
۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69
۴-۵-۳- نتایج آزمون هاي فرضیه سوم 69
۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر 69
۴-۵-۳-۲- آزمون وايت 69
۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفري 69
۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69
۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش 73
۴-۷- خلاصه فصل 73
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات 74
۵-۱- مقدمه 75
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 75
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 76
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 76
۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 76
۵-۳- بحث و نتيجه گيري کلی 77
۵-۴- پیشنهادات پژوهش 77
۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش 77
۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده 78
۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش 78
۵-۶- خلاصه فصل 79
فهرست منابع 80
پيوست ها 83
چكيده انگليسي 83

دانلود فایل

مطالب مشابه